Prawdziwie suwerenny system wyborczy

Prześlij dalej:

Oto moja wizja prawdziwie demokratycznego, transparentnego systemu wyborczego:

Art. N00

 1. Prawo wyborcze czynne mają pełnoletni (ukończone 18 lat) obywatele RP będący rezydentami RP. Osoby posiadające czynne prawo wyborcze zwani są wyborcami.
 2. Podpisy na listach kandydatów mogą składać wyłącznie wyborcy w rozumieniu punktu 1.
 3. Czynnego i biernego prawa wyborczego można pozbawić Obywatela wyłącznie na podstawie wyroku sądu wydanego na uzasadniony wniosek organu państwowego lub placówki medycznej.
 4. Obowiązuje zakaz startowania Urzędników państwowych i samorządowych w wyborach. Osoba, zatrudniona jako Urzędnik dowolnego szczebla, aby startować w wyborach, musi zrezygnować z pracy Urzędnika przed rozpoczęciem kampanii wyborczej, minimum na trzy miesiące przed wyborami.
 5. Osoby przebywające czasowo poza swoim stałym miejscem zamieszkania powinny zgłosić swoją nieobecność i pozyskać kwalifikowany dostęp elektroniczny do złożenia głosu podczas wyborów.
 6. Bierne prawo wyborcze (kandydowania) mają Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkali na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od co najmniej dwóch pokoleń, którzy zdali egzamin maturalny, nie byli karani za przestępstwa kryminalne, nie zasiadali w ciałach wybieralnych tego samego szczebla w kończącej się kadencji i, kandydując:

1) do Sejmu – ukończyli 25 lat życia,

2) do Senatu – ukończyli 40 lat życia, prowadzili działalność gospodarczą lub zarządzali przedsiębiorstwem przez okres minimum 5 lat,

3) na stanowisko Prezydenta RP – ukończyli 40 lat życia oraz studia magisterskie, a także zdali egzamin państwowy z języka angielskiego,

4) do Sejmiku Wojewódzkiego - ukończyli 25 lat życia,

5) do Rady Gminy - ukończyli 21 lat życia,

6) do Rady Miasta - ukończyli 21 lat życia,

7) na Sędziego Sądu Najwyższego – ukończyli 40 lat i studia prawnicze,

7) do innych ciał wybieralnych określonych w Konstytucji - ukończyli 33 lata życia oraz ukończyli studia wyższe

Art. N01

 1. Kandydat startujący w wyborach do dowolnego organu państwa powołuje swój własny lokalny komitet wyborczy (samodzielnie bądź przy wsparciu partii politycznej lub organizacji społecznej)
 2. Kandydat startujący w wyborach przedkłada swój program wyborczy w formie osobiście podpisanego Kontraktu Wyborczego, na co najmniej miesiąc przed datą wyborów, składając oryginał programu we właściwej Komisji Wyborczej i publikując go w ogólnie dostępnych w danym okręgu wyborczym środkach masowego przekazu.
 3. Kandydat startujący w wyborach składa oświadczenie majątkowe.
 4. Kontrakt Wyborczy każdego kandydata jest przechowywany przez właściwą Komisję Wyborczą przez minimum dwie kadencje i udostępniany Obywatelom RP na życzenie.
 5. Kandydat do dowolnego organu wybieralnego nie może pełnić funkcji wybieralnej tego samego szczebla w kończącej się kadencji.
 6. Kandydatów do organów wybieralnych zgłaszają:

1)        do Sejmu – lokalna grupa wyborców w liczbie minimum 1000 osób,

2)        do Senatu – organizacje gospodarcze przedsiębiorców polskich (izby, zrzeszenia, cechy itp.) działające w Polsce przez minimum 2 lata przed dniem rozpoczęcia kampanii wyborczej, które zebrały podpisy wyborców w liczbie minimum 1500 osób z polskim obywatelstwem prowadzących działalność gospodarczą lub zasiadających w zarządach spółek zarejestrowanych w Polsce

3)        do Centralnej Komisji Wyborczej – pozarządowe organizacje społeczne, które zebrały podpisy wyborców w liczbie minimum 1500,

4)        do Wojewódzkiej Komisji Wyborczej – pozarządowe organizacje społeczne, które zebrały podpisy wyborców w liczbie minimum 1000,

5)        do Sądu Najwyższego – pozarządowe organizacje społeczne, które zebrały podpisy wyborców w liczbie minimum 1500

6)        do Prezydium Sądu Okręgowego – pozarządowe organizacje społeczne, które zebrały podpisy wyborców w liczbie minimum 1000

7)        do Prezydium Sądu Rejonowego – pozarządowe organizacje społeczne, które zebrały podpisy wyborców w liczbie minimum 500

8)        do Sejmiku Wojewódzkiego – lokalna grupa wyborców w liczbie minimum 500

9)        do Rady Gminy – lokalna grupa wyborców w liczbie minimum 100

10)     do Rady Miasta – lokalna grupa wyborców w liczbie minimum 100

11)     do Rady Głównej Edukacji – pozarządowe organizacje społeczne działające w dziedzinie edukacji od minimum roku przed dniem rozpoczęcia kampanii wyborczej , które zebrały podpisy wyborców w liczbie minimum 1500,

12)     do Rady Polityki Pieniężnej – stowarzyszenia gospodarcze, stowarzyszenia ekonomistów oraz wydziały wyższych uczelni z zakresu ekonomii i finansów, które zebrały podpisy wyborców w liczbie minimum 1500,

13)     do Naczelnej Rady Mediów – pozarządowe organizacje społeczne działające w dziedzinie mediów i dziennikarstwa, działające od minimum roku przed dniem rozpoczęcia kampanii wyborczej, oraz wydziały wyższych uczelni z zakresu mediów i medioznawstwa, które zebrały podpisy wyborców w liczbie minimum 1500,

14)     na Prezydenta RP – grupa wyborców w liczbie minimum 3000,

15)     na Rzecznika (np. Praw Dziecka, Praw Pracowniczych, Praw Rodziny) – grupa wyborców w liczbie minimum 1500

16)     na Wojewodę – grupa wyborców w liczbie minimum 1000

17)     na Wójta – grupa wyborców w liczbie minimum 250

18)     na Burmistrza – grupa wyborców w liczbie minimum 250.

Art. N02

1. Komitet Wyborczy kandydata powinien zostać zarejestrowany zgodnie z kalendarzem wyborów, ogłoszonym przez Państwową Komisję Wyborczą.

2. Komitet Wyborczy kandydata składa się z co najmniej dziesięciu osób, spośród których wybrani zostają Pełnomocnik, Sekretarz i Skarbnik Komitetu Wyborczego. Wszelkie oświadczenia woli Komitetu Wyborczego podpisywane są przez wszystkie trzy wymienione w poprzednim zdaniu osoby funkcyjne.

3. Skarbnik Komitetu Wyborczego odpowiada za przepływy finansowe Komitetu, ich przejrzystość, właściwe wykorzystanie otrzymanych funduszy oraz sporządzenie sprawozdania finansowego Komitetu z kampanii wyborczej i złożenie go do Państwowej Komisji Wyborczej lub Komisji Wyborczej odpowiedniego szczebla w terminie 30 dni od dnia wyborów.

Art. N03

1. Tworzy się następujące okręgi wyborcze w ilości:

1) Do Sejmu: 100 okręgów trójmandatowych,

2) Do Senatu: 50 okręgów dwumandatowych,

3) Na Prezydenta RP: jeden ogólnopolski okręg jednomandatowy

4) Na sędziów Sądu Najwyższego: jeden ogólnopolski okręg wielomandatowy

5) Do Prezydium Sądu Okręgowego: każdorazowo trzymandatowy okręg wojewódzki,

6) do Prezydium sądu Rejonowego: każdorazowo trzymandatowy okręg na obszarze działania danego Sądu rejonowego,

7) Na Rzeczników: każdorazowo jeden ogólnopolski okręg jednomandatowy

8) Do innych centralnych ciał wybieralnych: jeden ogólnopolski okręg wielomandatowy

9) Do Sejmiku Wojewódzkiego: proporcjonalnie do liczby mieszkańców Województwa – od 20 do 35 okręgów dwumandatowych, możliwie równych co do liczby mieszkańców

10) Do Rady Gminy: proporcjonalnie do liczby mieszkańców Gminy od 10 do 15 okręgów dwumandatowych, możliwie równych co do liczby mieszkańców

11) Do Rady Miasta: proporcjonalnie do liczby mieszkańców Miasta od 10 do 25 okręgów dwumandatowych, możliwie równych co do liczby mieszkańców.

2. Okręgi wyborcze tworzone są w oparciu o zasadę, że każdy okręg wyborczy stanowi możliwie zwarte i połączone funkcjonalnie terytorium.

3. Decyzję o szczegółowym podziale na okręgi wyborcze podejmuje Centralna Komisja Wyborcza na wniosek:

1)     Wojewody – w przypadku wyborów do Rad Gmin, Rad Miast danego województwa

2)     Prezydenta – w przypadku wszystkich innych wyborów.

Art. N04

1. Cykl wyborów przedstawia tabela poniżej.

 

Oznaczenia:
Rzecz          = wybory Rzeczników,
Samorz.       = wybory samorządowe,
CKW            = wybory Centralnej Komisji Wyborczej,
WKW           = wybory Wojewódzkich Komisji Wyborczych,
GKW            = wybory Gminnych Komisji Wyborczych,
Prezydent   = wybory Prezydenta RP,
Sejm            = wybory do Sejmu,
Sąd N.         = wybory sędziów Sądu Najwyższego,
Sąd O.         = wybory Prezydium Sądu Okręgowego,
Sąd R.         = wybory Prezydium Sądu Rejonowego
Senat           = wybory do Senatu,
RGE             = wybory do Rady Głównej Edukacji,
RPM            = wybory do Rady Polityki Monetarnej,
NRM            = wybory do Naczelnej Rady Mediów.

 1. Kadencja wszystkich organów wybieralnych trwa pięć lat.
 2. Kadencja rozpoczyna się w dniu ogłoszenia Protokołu Wyników wyborów
 3. Objęcie funkcji następuje po złożeniu przysięgi, o której mowa w Art. N14, nie później niż 14 dni po dniu ogłoszenia Protokołu Wyników wyborów.
 4. Kadencja trwa do dnia przeprowadzenia wyborów z wyjątkami wymienionymi w ust. 6
 5. Dla zachowania ciągłości działania organów, Kadencja następujących organów wybieralnych trwa do dnia poprzedzającego dzień objęcia funkcji przez nowo wybrane osoby (o którym to dniu mowa w pkt. 4) przez elektów, czyli osoby wybrane na kolejną kadencję:

1)        Prezydent

2)        Sąd Najwyższy

3)        Prezydium Sądu Okręgowego

4)        Prezydium Sądu Rejonowego

5)        Rada Polityki Monetarnej

6)        Narodowa Rada Mediów

7)        Rada Główna Edukacji

8)        Rzecznicy

 1. Kolegialne organy wybieralne konstytuują się w dniu złożenia przysięgi, o której mowa w Art. N14
 2. Wybory ogłasza Prezydent lub Przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej, co najmniej 100 dni przed terminem ich przeprowadzenia.
 3. Wybory przeprowadzane są w pierwszą niedzielę po 5 października.

Art. N05

1. Powołanie Komisji Wyborczych następuje w trybie:

1)    Centralnej Komisji Wyborczej – ogólnopolskich wyborów powszechnych

2)    Wojewódzkich Komisji Wyborczych – wyborów powszechnych w województwach

3)    Gminnych Komisji Wyborczych – wyborów powszechnych w gminach.

4)    Obwodowych Komisji wyborczych – powołania przez Gminną Komisję Wyborczą spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje społeczne i komitety wyborcze.

2. Członkowie Komisji Wyborczej składają przysięgę, o której mowa w Art. N14

3. Komisja wyborcza składa się z:

1)    Centralna Komisja Wyborcza – 25 osób, w tym Przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza.

2)    Wojewódzka Komisja Wyborcza – 15 osób, w tym Przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza.

3)    Gminna Komisja Wyborcza – 9 osób, w tym Przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza.

4)    Obwodowa Komisja wyborcza – 7 osób, w tym Przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza.

Art. N06

Do zadań Komisji Wyborczych należy odpowiednio do artykułu N04:

1. Centralnej:

1)     Ustalenie szczegółowego kalendarza wyborów

2)     Obsługa systemu sumowania głosów wyborców

3)     Weryfikacja wyników wyborów poprzez zastosowanie alternatywnego mechanizmu sumowania głosów

4)     Kontrola pracy Wojewódzkich Komisji Wyborczych

5)     Sporządzenie Centralnego Protokołu Wyników wyborów i ogłoszenie go w mediach

2. Wojewódzkiej:

1)     Przygotowanie spisu wyborców

2)     Przygotowanie kart głosowania

3)     Przygotowanie przezroczystych urn wyborczych

4)     Przygotowanie lokali wyborczych zapewniających tajność głosowania

5)     Kontrola pracy Gminnych Komisji Wyborczych

6)     Rejestracji kamerą przebiegu wyborów i liczenia głosów

7)     Sporządzenie Wojewódzkiego Protokołu Wyników wyborów i ogłoszenie go w mediach

3. Gminnej:

1)     Przygotowanie spisu wyborców

2)     Przygotowanie kart głosowania

3)     Przygotowanie przezroczystych urn wyborczych

4)     Przygotowanie lokali wyborczych zapewniających tajność głosowania

5)     Powołanie i kontrola pracy Obwodowych Komisji Wyborczych

6)     Rejestracji kamerą przebiegu wyborów i liczenia głosów

7)     Sporządzenie Gminnego Protokołu Wyników wyborów i ogłoszenie go w mediach

4. Obwodowej:

1)     Przeprowadzenie wyborów w podległym terenie,

2)     Zapewnienie tajności głosowania

3)     Zorganizowanie i przeprowadzenie prawidłowego liczenia głosów

4)     Sporządzenie Obwodowego Protokołu Wyników wyborów i ogłoszenie go w Internecie oraz na drzwiach lokalu wyborczego.

Art. N07

Komisje Wyborcze i ich członkowie osobiście odpowiadają konstytucyjnie, cywilno- i karnoprawnie za podanie prawdziwych, niezafałszowanych wyników wyborów. System ogłaszania i publikowania Protokołów Wyników wyborów bezwarunkowo musi umożliwiać każdemu Obywatelowi RP prześledzenie prawidłowości sumowania głosów od szczebla Komisji Obwodowych do szczebla docelowego.

Art. N08

1. Finansowanie kampanii wyborczych odbywa się na zasadzie równości szans poszczególnych kandydatów.

2. Fundusze gromadzone na kampanię wyborczą zbierane są na jednym subkoncie odpowiedniej Komisji Wyborczej, a następnie dzielone po równo na wszystkich kandydatów.

3. Każdy Komitet Wyborczy może pozyskać, ponad kwotę otrzymaną zgodnie z ust.2, fundusze z własnej działalności, tj. zbiórek ulicznych, sprzedaży biletów na spotkania z kandydatem, sprzedaż gadżetów.

4. Na kampanie wyborcze przeznaczane są także fundusze budżetowe (odpowiednio centralne, wojewódzkie albo gminne), z których finansowane mogą być wydarzenia bądź wydawnictwa z uczestnictwem wszystkich kandydatów do danego organu w danym okręgu wyborczym.

5. Każdy Komitet Wyborczy składa odpowiedniej Komisji Wyborczej sprawozdanie finansowe z kampanii w terminie do 21 dni po dniu wyborów.

Art. N09

1. Kampania wyborcza rozpoczyna się od dnia następującego po ogłoszeniu wyborów i trwa do dnia poprzedzającego dzień wyborów.

2. Podczas kampanii nie wolno obrażać kandydatów, oskarżać ich o niepotwierdzone czyny i zachowania, pod groźbą sankcji karnych.

3. Wszelkie zastrzeżenia i skargi związane z kampanią wyborczą kierowane są do właściwej Komisji Wyborczej, a jeżeli to nie wywoła skutku, do Komisji Wyborczej wyższego szczebla.

4. Podczas ostatnich 30 dni kampanii wyborczej obowiązuje zakaz przeprowadzania, publikowania i ogłaszania jakichkolwiek sondaży przedwyborczych.

Art. N10

1. Wybory przeprowadzane są w wyznaczonych i podanych do publicznej wiadomości lokalach.

2. Wybory trwają od godziny 8.00 rano do godziny 20.00 wieczorem.

3. W dniu wyborów obowiązuje zakaz zgromadzeń publicznych, demonstracji i walki wyborczej.

4. Obywatel RP głosując składa podpis na liście wyborczej oraz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w wyborach.

5. Możliwe jest głosowanie elektroniczne, pod warunkiem zabezpieczenia procesu wyborczego przed fałszerstwami.

6. Obywatel RP, który nie wziął udziału w wyborach, ma obowiązek wpłacenia na fundusz wyborczy kwoty równej połowie ustawowej płacy minimalnej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. N11

1. Do wieloosobowych wybieralnych organów państwa przeprowadza się wybory w jednej turze głosowania.

2. Do wieloosobowego organu wybieralnego zostają wybrane te osoby spośród kandydatów, które otrzymały kolejno największą liczbę głosów:

1) do Sejmu – trzy osoby z każdego okręgu wyborczego

2) do Senatu – dwie osoby z każdego okręgu wyborczego

3) do Centralnej Komisji Wyborczej – 25 osób,

4) do Wojewódzkiej Komisji Wyborczej – każdorazowo 15 osób,

5) do Sądu Najwyższego – 25 osób

6) do Prezydium Sądu Okręgowego – każdorazowo 3 osoby,

7) do Prezydium Sądu Rejonowego – każdorazowo 3 osoby,

8) do Sejmiku Wojewódzkiego – dwie osoby z każdego okręgu wyborczego,

9) do Rady Gminy – dwie osoby z każdego okręgu wyborczego

10) do Rady Miasta – dwie osoby z każdego okręgu wyborczego

11) do Rady Głównej Edukacji – 17 osób

12) do Rady Polityki Pieniężnej – 17 osób

13) do Naczelnej Rady Mediów – 17 osób

3. Wybory do jednoosobowych organów państwa (Prezydent RP, Wojewoda, Burmistrz, Wójt, Rzecznicy) wybory przeprowadzane są w jednej lub dwóch turach głosowania. Jeżeli w pierwszej turze żaden kandydat nie uzyska 50% lub więcej ważnych głosów, przeprowadzana jest dwa tygodnie później druga tura głosowania, która także odbywa się w październiku, i w której startują dwaj kandydaci z największą liczbą głosów uzyskaną w pierwszej turze.

4. Jeżeli wybory zostały rozstrzygnięte w pierwszej turze głosowania, wybrana zostaje osoba, która uzyskała 50% głosów lub więcej, jeżeli natomiast odbywa się druga tura głosowania, wybrana zostaje ta osoba spośród kandydatów, która otrzymała więcej głosów.

Art. N12

Kontrola wyborów przez Suwerena dokonywana jest poprzez:

 1. Nagranie przebiegu głosowania i liczenia głosów kamerami
 2. Stosowanie przezroczystych urn wyborczych
 3. Udział mężów zaufania w przebiegu głosowania, przy czym każdy komitet wyborczy wystawiający kandydata w danych wyborach w danym okręgu ma prawo być reprezentowany przez cały czas trwania głosowania i liczenia głosów przez męża zaufania.
 4. Udział obserwatorów niezależnych (zgłoszonych przez organizacje pozarządowe) w liczbie do 7 osób w każdym lokalu wyborczym - przy liczeniu głosów
 5. Wywieszenie Protokołu Wyników wyborów z danego obwodu głosowania (odpowiednio: z Gminy, Okręgu, Województwa) na drzwiach lokalu Obwodowej (odpowiednio: Gminnej, Okręgowej, Wojewódzkiej) Komisji Wyborczej natychmiast po zakończeniu liczenia głosów (odpowiednio: sumowania) w tym obwodzie (odpowiednio też: w Gminie, Okręgu, Województwie), przy czym Protokoły te mają pozostać na tych drzwiach przez 7 pełnych dni od końca dnia, w którym odbyły się wybory.
 6. Opublikowanie Protokołów Wyników wyborów z danego obwodu głosowania (odpowiednio: z Gminy, Okręgu, Województwa) w Internecie natychmiast po zakończeniu liczenia (odpowiednio: sumowania) głosów w tym obwodzie (odpowiednio też: w Gminie, Okręgu, Województwie) i wywieszeniu Protokołu Wyników na drzwiach lokalu Obwodowej (odpowiednio: Gminnej, Okręgowej, Wojewódzkiej) Komisji Wyborczej.
 7. Wysłanie jednego z trzech egzemplarzy Protokołu Wyników wyborów posłańcem do Komisji Wyborczej wyższego szczebla i przekazanie go za potwierdzeniem na kopii.
 8. Drukowanie kart wyborczych jako niepodrabialnych druków ścisłego zarachowania, z których każda Komisja rozlicza się co do sztuki pod groźbą kary.

Art. N13

1. Na zakończenie wyborów sporządzany jest natychmiast Protokół Wyników wyborów.

2. Każda Komisja Wyborcza (obwodowa, gminna, wojewódzka, okręgowa, centralna) niezwłocznie po zamknięciu lokali wyborczych o godz. 20.00 przystępuje do sporządzania Protokołu Wyników wyborów na podległym sobie terenie.

3. Protokół Wyników wyborów sporządzany jest jawnie, na oczach kamer, przez wszystkich członków Komisji Wyborczej, w trzech egzemplarzach.

4. Protokół Wyników wyborów zawiera:

1)    liczbę głosów oddanych na każdego z kandydatów,

2)    skład Komisji Wyborczej,

3)    liczbę osób, które wzięły udział w wyborach,

4)    liczbę głosów nieważnych,

5)    udział procentowy głosów na poszczególnych kandydatów,

6)    Podpisy wszystkich członków Komisji Wyborczej.

5. Protokół Wyników wyborów natychmiast po sporządzeniu jest:

1)    Wywieszany na drzwiach lokalu Komisji Wyborczej, dostępnych z ulicy (egzemplarz pierwszy).

2)    Przesyłany posłańcem do Komisji Wyborczej wyższego szczebla (egzemplarz drugi)

3)    Zabezpieczony razem z całą dokumentacją, w tym z kartami głosowania, przez Komisję Wyborczą w szafie pancernej z minimum dwoma zamkami, do których klucze mają dwie różne osoby, i z plombą, której wykonanie możliwe jest wyłącznie innej, trzeciej osobie spośród członków Komisji Wyborczej  (egzemplarz trzeci).

4)    Publikowany w Internecie (skan protokołu).

Art. N14

1. Każdy Obywatel RP wybrany do organu państwa lub samorządu terytorialnego na każdym szczeblu składa publiczną przysięgę i podpis pod jej tekstem.

2. Tekst przysięgi brzmi:
„Uznając państwo za organizm służebny
wobec Narodu Polskiego na zasadzie pomocniczości,
w celu zapewnienia rozwoju wszystkich Jego sił duchowych i materialnych,
a obywatelom Rzeczypospolitej poszanowania ich pracy, należnych im praw i opieki państwa, i aby chronić warunki życia pokoleń, które przyjdą po nas,

    w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub własnym sumieniem, przysięgam:
- służyć Polsce i jej Suwerenowi,
- zachować wysokie standardy etyczne i zawodowe,
- przedkładać interes wspólny, polski, nad interes prywatny,
- przestrzegać Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”

Art. N15

1. Nadzwyczajne wybory do Organów Państwa przeprowadzane są w następujących sytuacjach:

1) odwołanie wybranej osoby przez wyborców na drodze referendum lub sądowej

2) samoistna rezygnacja wybranej osoby z mandatu

3) powołanie wybranej osoby do innego Organu Państwa i, co za tym idzie, automatyczne wygaśnięcie mandatu

4) śmierć osoby wybranej

5) prawomocne orzeczenie sądu o winie osoby wybranej w sprawie karnej

6) paraliż polityczny (np. brak uchwalenia budżetu Państwa)

7) niezdolność do wykonywania mandatu przez osobę wybraną, orzeczona przez sąd

Źródło foto: 

własne

0
1691 liczba odsłon
Obrazek użytkownika Askalek

Autor artykułu: Askalek

2 (liczba komentarzy)

 1. avatar

  Można się z tym zgodzić.

  Podwyższyłbym wiek prawa do głosowania od lat 21.

  Nie widzę potrzeby przymusu do głosowania.

  Mimo wszystko nieosiągalne.

   

 2. mam 2 zasadnicze zastrzeżenia:

  -nie widzę sensu w uprawnieniu do głosowania osób nie mieszkających w Polsce

  -analogicznie, nie ma sensu uprawnienie do głosowania osób nie płacących w Polsce podatków - nie wrzucasz do wspólnego garnka = nie decydujesz kto i ile z niego wyciąga

  Wszystko załatwi lista uprawnionych do głosowania sporządzana przez urząd skarbowy. Niektórym idea może wydawać się kontrowersyjna, ale w/g moich sondaży ma znaczące poparcie.